ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ ป.พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2516
งบประมาณ : 50,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ศก.04
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2522
งบประมาณ : 360,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2534
งบประมาณ : 720,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2556
งบประมาณ : 1,570,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ ศก.23
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2524
งบประมาณ : 95,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ อื่นๆ(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2553
งบประมาณ : 200,000
เพิ่มเติม..