ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


ประวัติโรงเรียนบ้านดูนสิม

โรงเรียนบ้านดูนสิม เดิมแยกเป็นสองโรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบ้านดูน และโรงเรียนวัดบ้านสิม  อาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เล่าเรียน ทั้งสองโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4             

มีนักเรียนประมาณ  60 - 80 คน  มีครู 2 คน จึงเกิดปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน ในปี พ.ศ. 2515  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดโครงการอาสาพัฒนาการศึกษาประชาบาล (อ.ส.พ.ป.) เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบประหยัดให้กับโรงเรียนที่อาศัยศาลาวัดและโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียนเป็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาจึงให้ยุบโรงเรียนทั้งสองรวมกัน มาตั้งใหม่ที่บ้านดูน(ผักกูด) มีเนื้อที่ทั้งหมด 20 ไร่ 3 งาน การก่อสร้างดำเนินการจนเสร็จเรียบร้อยทางราชการจึงได้อนุมัติให้รวมโรงเรียนทั้งสองเข้าด้วยกันตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2516 ให้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านดูนสิม(อ.ส.พ.ป.8) โดยมี นายกวี คำวงศ์ เป็นครูใหญ่คนแรก จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาได้เป็นการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2522 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ศก.04 3 ห้อง และต่อเติมชั้นล่างเป็น 6 ห้อง  ในปี พ.ศ. 2531  เมื่อ พ.ศ. 2531     นายกวี คำวงศ์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านโนนสัง และย้ายนายณรงค์ บุรมย์ มาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อเดือนธันวาคม 2533 ทางราชการได้ย้ายนายณรงค์ บุรมย์  ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านผักบุ้งและนางละม้าย วงศ์ประสาร มาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2553 นางละม้าย วงศ์ประสาร เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด นายชัยณรงค์ อดทน มาดำรงตำแหน่งแทน  ในวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553  จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ ณ บ้านดูน หมู่ที่ 1 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ห่างจากอำเภอกันทรารมย์ จำนวน 3 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 28 กิโลเมตร  ห่างจาก สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 28 กิโลเมตร

เขตบริการของโรงเรียน

เขตบริการของโรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.8) ประกอบด้วย เขตพื้นที่การปกครองจำนวน 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดูน บ้านสิม บ้านหนองโน บ้านโพนทราย บ้านโนนเรือ

ประชากร

ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.8) มีประชากร รวมทั้งสิ้น 2,863 คน แยกเป็นชาย จำนวน 1,444 คน และหญิง จำนวน 1,419 คน โดยมีประชากรวัยเรียน (อายุ 4- 17 ปี) ที่อาศัยอยู่ในเขตบริการ จำนวน 358 คน หรือร้อยละ 12.50 ของประชากรทั้งหมด