ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา/อัตลักษณ์/คำขวัญ/สีประจำโรงเรียน/ ดอกไม้ประจำโรงเรียน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) จะเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งให้โอกาสและพัฒนานักเรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูมืออาชีพ ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู่อาเซียนภายใต้การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาลการมีส่วนร่วมมุ่งสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ปรัชญา

สุปฏิปันโน ภวังโหตุ (อ่านว่า สุ-ปะ-ติ-ปัน-โน พะ-วัง-โห-ตุ)

หมายถึง ผู้ประพฤติดีเป็นผู้เจริญ


อัตลักษณ์

ใฝ่เรียนใฝ่รู้

เอกลักษณ์

แหล่งเรียนรู้หลากหลาย ทรายอุดมร่มรื่น

คำขวัญ

ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า-ขาว 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกพยอม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ดอกพยอม