ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส

3. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

4. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ

5. พัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

6. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภายใต้

หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goals)

1. คณะครู บุคลากร และนักเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

2. มีรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

3. นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

4. ข้าราชการครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ

5. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

6. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

7. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา