ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบพ่อครู - แม่ครู
ทำเนียบพ่อครู-แม่ครู

ที่

ชื่อ – สกุล

ดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้

หมายเหตุ

ตั้งแต่

ถึง

1

นางอาภรณ์ พากเพียร

1 พ.ค. 2516

1 ต.ค. 2525

2

นางจินตนา คำโท

1 พ.ค. 2516

1 ต.ค. 2520

3

นายทวี บุญพอ

1 พ.ค. 2519

1 ต.ค. 2525

4

นางทองใบ แร่ไธสง

25 ส.ค. 2521

ปัจจุบัน

5

นายอำนวยชัย พันธ์งาม

1 ต.ค. 2521

1 ต.ค. 2556

6

นายลือ สืบสิมมา

1 ต.ค. 2521

1 พ.ค. 2530

7

นางวงเดือน พันธ์งาม

1 มี.ค.. 2523

1 ก.ค. 2534

8

นายนัทรี โสมกลาง

1 พ.ค. 2524

1 มี.ค. 2529

9

นางประยูรศรี ธานี

6 ก.ย. 2523

2 ก.ค. 2536

10

นางทัศนีย์ ศรีหาภาค

1 พ.ค. 2524

30 ก.ย. 2531

11

นางวันนา ศรเพ็ชร

3 พ.ค. 2525

ปัจจุบัน

12

นางพรศรี ทองทวี

1 ก.ค. 2526

20 ก.ย. 2536

13

นายพรชัย สิมมา

1 พ.ค. 2527

19 ส.ค. 2545

14

นายปิยวัฒน์ กันหาสุข

29 พ.ค. 2527

1 มี.ค. 2529

15

นายประทวนศักดิ์ ธานี

7ธ.ค. 2527

1 มี.ค. 2536

16

นางสุวนิตย์ แสงใส

1 ก.ค. 2528

1 พ.ค. 2536

17

นางพนารัตน์ เพ็งแจ่ม

1 พ.ค. 2516

1 พ.ค. 2529

18

นางอุทัยวรรณ ศิรินัย

1 ก.ย. 2530

2554

19

นายอุทัย ธานี

1 ก.ย. 2532

3 ก.ย. 2537

20

นางอำนวย บุตรราช

1 ก.ค. 2534

30 ก.ย. 2551

เกษียณอายุราชการ

21

นายสุวิทย์ จันทน์เทศ

1 พ.ค. 2536

1 พ.ค. 2537

22

นางรวงทอง บรรทะโก

14 พ.ค. 2536

ปัจจุบัน

23

นางวนิดา ภักดี

4 พ.ค. 2538

1 ต.ค. 2551

24

นายสวัสดิ์ ขันบุญ

20 ต.ค. 2538

18 พ.ค. 2550

25

นางอรทัย อังคะสี

20 ต.ค. 2538

ปัจจุบัน

26

นางรำไพ อดทน

2 ส.ค. 2542

10 ส.ค. 2545

27

นางสุริยาพร หอมจันทร์

1 ต.ค. 2544

ปัจจุบัน

28

นางพรพรรณ สิทธิสมบูรณ์

18 พ.ค. 2550

ปัจจุบัน

29

นายคมกริช กมูลธง

20 ต.ค. 2551

1 ก.ย. 2557

30

นางเสาวคนธ์ ทองสุข

16 ธ.ค. 2551

ปัจจุบัน

31

นางพรนิภา บุญใส

16 ธ.ค. 2551

ปัจจุบัน

32

นายสุริยพงศ์ นันทา

18 พ.ค. 2554

ปัจจุบัน

33

นางจินตนา นันทา

18 พ.ค. 2554

ปัจจุบัน

34

นางนงคราญ ละเลิศ

18 พ.ค. 2554

2555

35

นายหิรัญ เบ้าทอง

18 พ.ค. 2554

2555

36

นางกาญจนา ชมสูงเนิน

17 มิ.ย. 2554

ปัจจุบัน

37

นางสาวทัศนีย์ บุญศักดิ์

28 ส.ค. 2555

ปัจจุบัน

38

นางนิภา ทองแพรว

3 ธ.ค. 2555

ปัจจุบัน

39

นายวัชรากรณ์ พิมพ์ขาว

23 พ.ค. 2556

ปัจจุบัน

40

นายดำรงค์ เงาศรี

20 ธ.ค. 2556

ปัจจุบัน