ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
Best Practice “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์”
โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.๘) ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนดีประจำตำบล  นอกจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรกำหนด ยังต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สนองตอบนโยบายด้านการส่งเสริมงานอาชีพและการเป็นโรงเรียนทำมาหากิน  จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ฝึกทักษะงานอาชีพ “เบเกอรี่(bakery))”แก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสฝีกงานอาชีพและสามารถนำงานอาชีพที่ฝึกมาพัฒนาจนเกิดทักษะความชำนาญ นำงานอาชีพ “เบเกอรี่” มาสร้างงานสร้างรายได้ระหว่างเรียน
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2560,16:21   อ่าน 1651 ครั้ง