ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกวี คำวงค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2508-พ.ศ.2531
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ บุรมย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2531-พ.ศ.2533
ชื่อ-นามสกุล : นางละม้าย วงศ์ประสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533-พ.ศ.2553
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยณรงค์ อดทน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553-พ.ศ.2562
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน