ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายประดิษฐ์ ไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุริยาพร หอมจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางผุสดี ทองทวี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางวันนา ศรเพ็ชร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายดำรงค์ เงาศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป