ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายประดิษฐ์ ไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจินตนา นันทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางผุสดี. ทองทวี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางวันนา ศรเพ็ชร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายสุริยพงศ์ นันทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป