ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายชัยณรงค์ อดทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรวงทอง บรรทะโก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางผุสดี. ทองทวี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางวันนา ศรเพ็ชร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายสุริยพงศ์ นันทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป