ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างบริการทั่วไป

นายโชคชัย คงสิม
ลุกจ้างบริการทั่วไป