ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูโรงเรียนบ้านดูนสิม

นายชัยณรงค์ อดทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรวงทอง บรรทะโก
ครู คศ.3

นางจินตนา นันทา
ครู คศ.3

นายสุริยพงศ์ นันทา
ครู คศ.3

นางนิภา ทองแพรว
ครู คศ.3

นายดำรงค์ เงาศรี
ครู คศ.3

นางสุริยาพร หอมจันทร์
ครู คศ.3

นางวันนา ศรเพ็ชร
ครู คศ.3

นางเสาวคนธ์ ทองสุข
ครู คศ.3

นางสาวทัศนีย์ บุญศักดิ์
ครู คศ.2

นายวัชรากรณ์ พิมพ์ขาว
ครู คศ.2

นางผุสดี ทองทวี
ครู คศ.3

นางสาวอุไรพร สักกุนี
พนักงานราชการ

นายดนุพัฒน์ ขันบุญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพิชฌาย์ สมปาน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิรฐา ศรีอาจ
ครูอัตราจ้าง

นายนราวิชญ์ บุญคง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรุจิรา สิมณี
ครู คศ.1