ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวันนา ศรเพ็ชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวบุษบา แก้วมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสุพิชฌาย์ สมปาน
ครูอัตราจ้าง