ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุริยาพร หอมจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปรีดา จริยานภิวาทย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6