ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรนิภา บุญใส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจินตนา นันทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสุริยาพร หอมจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0