ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจินตนา นันทา
ครู คศ.3

นางสุริยาพร หอมจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางผุสดี ทองทวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0