ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุริยพงศ์ นันทา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายวัชรากรณ์ พิมพ์ขาว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3