ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุริยพงศ์ นันทา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวัชรากรณ์ พิมพ์ขาว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0