ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวัชรากรณ์ พิมพ์ขาว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุริยพงศ์ นันทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางรวงทอง บรรทะโก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวกาญจนา เกษแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายนราวิชญ์ บุญคง
ครูอัตราจ้าง