ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรุจิรา สิมณี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายชัชปกร มลาศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1