ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรุจิรา สิมณี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวปรีดา จริยานภิวาทย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6