ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเสาวคนธ์ ทองสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทัศนีย์ บุญศักดิ์
ครู คศ.2