ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเสาวคนธ์ ทองสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวันรบ สือสิมมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1