ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดนุพัฒน์ ขันบุญ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวทัศนีย์ บุญศักดิ์
ครู คศ.2

นายวัชรากรณ์ พิมพ์ขาว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0