ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัชรากรณ์ พิมพ์ขาว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวทัศนีย์ บุญศักดิ์
ครู คศ.2

นายดนุพัฒน์ ขันบุญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0