ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวันรบ สือสิมมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายดนุพัฒน์ ขันบุญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1