ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายดำรงค์ เงาศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุริยาพร หอมจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1