ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายดำรงค์ เงาศรี
ครู คศ.3

นายดนุพัฒน์ ขันบุญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0