ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางผุสดี ทองทวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจินตนา นันทา
ครู คศ.3