ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 088-3440941
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ อัมภรัตน์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง สุขอ้วน
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอรทัย แก้วมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : (ผู้แทนผู้ปกครอง)
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ศรเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางอำนวย พรมวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพงษ์ น้อยพรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุริยาพร หอมจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 098-2456490
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยณรงค์ อดทน
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 089-2841554
อีเมล์ : klabokpai2514@gmail.com