ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมะลิวัลย์ ห่วงเพชร
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพีรณัฐ พันธ์ชัย
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชินบัญชร แพรดำ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0985871866
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชนะชัย บัวคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0933473128
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพัชรพล สารสูงเนิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริยาพร ภูผา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุวรรณชาติ สุขอ้วน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชาลิสา ทองพีระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนพล แสนคุ้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสวิชญา ทองทวี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐภาส สนิท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนภา ทาประจิตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรรณนิภา สิมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรุจิรดา ทองก่ำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรพิมล นิลเนตร
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิพพรัตน์ แดนขนาน
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2